Nieuws 2020 (Vanaf 2019 vindt u hier alle nieuws vanuit de BOBAH (in plaats van onze nieuwsbrieven))


2 oktober 2020

BOBAH wil buitengebied beschermen tegen volzetten met zonnepanelen

Daarvoor heeft de BOBAH een brief aan de gemeenteraad gestuurd en naar alle bewonersoverleggen, buurtverenigingen en belanghebbende.
Wilt u daar meer over lezen dan kan dat via de gemeente site of direct via deze link:
https://best.notubiz.nl/vergadering/658601/Raadsavond%3A%20Duurzame%20energie%20%26%20Omgevingsvisie%20%2005-10-2020

 We vinden bovendien dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de mening van de inwoners over het in stand houden van het buitengebied. Lees onze reactie naar de gemeenteraad via DEZE LINK

Vind je ook dat de gemeente Best het buitengebied moet beschermen tegen teveel zonnepaneelvelden, mail dan een reactie naar de gemeenteraad en B&W via het email adres: raadsgriffie@gembest.nl.
Dit kan een eigen reactie zijn of als je dat gemakkelijker vindt kun je bijvoorbeeld deze  voorbeeldbrief gebruiken (en naar eigen inzicht aanpassen) 


12 mei 2020 (Groeiend Best)
BOBAH achter project Best Energie
Eind januari is de energiecoöperatie Best Energie officieel opgericht. Vanuit Best Duurzaam kwam er in toenemende mate vraag naar de mogelijkheid om ook (grotere) investeringsprojecten uit te kunnen voeren. Dit soort activiteiten past minder goed binnen de organisatie van Best Duurzaam en daarom is in 2019 besloten om een tweede coöperatie op te zetten. Best Energie (www.best-energie.nl) gaat zich met name richten op lokale duurzame investeringsprojecten voor en met de inwoners van de gemeente Best.

Een van de eerste projecten van Best Energie is het plaatsen van 352 zonnepanelen op het dak van het agrarisch bedrijf Ad Raaijmakers aan de Hagelaarweg. Dit project is ingericht volgens de zogenaamde postcoderoosregeling. Dit houdt in dat mensen, die wonen binnen een specifieke postcoderegio kunnen participeren in dit project. Deelnemers investeren door participaties te kopen en kunnen nu ook al inschrijven.

Bewonersoverleg BOBAH (Buitengebied Aarle Heikant) is positief over de aanpak van Best Energie. Voorzitter Theo Roche: “Wij zien hierin een goed alternatief voor het leggen van zonnepanelen op agrarische percelen. Eerder al werden aanvragen om op agrarische percelen zonnepanelen te plaatsen door de gemeenteraad niet goedgekeurd. Het onttrekken van gronden voor zonnepanelen is naar ons idee niet de juiste aanpak. Daken van grote panden, zoals van agrarische bedrijf Ad Raaijmakers, beleggen met zonnepanelen is veel beter. Daarom staan wij achter het initiatief van Best Energie.”

Hier leest u de folder over de zonnepanelen (PDF) en ook hoe u zich kunt aanmelden.


17 december 2019
Tijdens onze vergadering hebben we afscheid genomen van twee leden die gestart zijn met het nieuwe BO Steegsche Velden. Theo Roche bedankte Laura van Haandel voor haar bewezen diensten voor de jaren dat Laura zich heeft ingezet voor de BOBAH en geeft haar een bos bloemen. Laura neemt de bloemen voor Mark van Kemenade, die niet aanwezig was, in ontvangst.

Hier leest u de notulen (PDF)


9 december 2019
Zonnepanelen deel II

Beste buurtbewoners,

Tijdens de discussie over twee nieuwe Zonnepaneelvelden hebben we nogmaals aandacht gevraagd voor het buitengebied met een aantal aanbevelingen voor de Raad van Best in hun besluitvorming:

  1. Realiseer je dat een energie neutrale Gemeente Best een ONMOGELIJKE-opdracht is voor de gemeente Best en blijf daar dus niet op focussen.
  2. Verdere industrialisatie van het Bestse buitengebied staat lijnrecht tegenover “Structuurvisie Gemeente Best 2030” [referentie 4]
  3. Zet in op zonnepanelen geïnstalleerd op de bestaande bebouwing: Best heeft namelijk 1000 hectare bebouwing (exclusief de nieuwe wijken Steegsche Velden en Aarlesche Erven) terwijl Best 800 hectare zonnepanelen nodig heeft! Laat je niet misleiden met het argument dat het niet kan. Het is minder gemakkelijk voor bedrijfsmatige winsten op alternatieve energie maar het kan!
  4. Richt je op voorlichting en gedragsverandering: de grootste (milieu)-winst zit hem in vermindering van het energieverbruik.

Dit is het plaatje van het buitengebied als we energieneutraal willen zijn in 2030: heel het buitengbied is dan vol gelegd met zonnepanelen:


Legenda:
Rode blokken zijn zonnepaneelvelden van elk 100 voetbalvelden (ongeveer 65 hectare elk) voor compensatie elektraverbruik.
Gele blokken gelijke grootte, maar voor compensatie gasverbruik.
De kleine rode blokjes zijn het reeds bestaande veld aan de Eindhovenseweg Zuid en 2 in aanvraag zijnde velden aan de Koppelstraat en Boslaan.

Lees HIER onze argumentatie

Dit is het krantenartikel hierover:

 

Inspreken Jan Teunissen

 


November 2019
Zienswijze op plan LIR (Landschaps Investerings Regel)

Beste buurtbewoners,
Ons voorstel is om de Landschapsinvesteringsregeling (LIR, pagina 9, hoofdstuk 4, laatste punt) zodanig aan te passen dat bij het realiseren van zonnepaneelvelden er subsidiegeld beschikbaar komt voor panelen op het dak. Momenteel betaalt de eigenaar/ontwikkelaar van zo'n zonnepaneelveld 1 euro per m2 aan het LIR. 1.
Ons voorstel is om het voorgestelde bedrag ((LIR, pagina 9, hoofdstuk 4, zonnepaneelvelden) te verhogen naar 5 euro per m2 en dit dan als volgt te gebruiken:

    a. 1 euro voor de natuurcompensatie (ongewijzigd, zoals nu beschreven)
    b. 4 euro in een subsidiepot om panelen op de daken te subsidiëren in Best (à 4 euro/m2 zonnepaneel dat geïnstalleerd wordt).

Lees HIER onze argumentatie

9 december 2019: Dit voorstel heeft veel discussie gegeven in de gemeenteraad. Maar het voorstel van Best Open heeft het helaas niet gered (1 stem tekort); het scheelt de gemeenschap 200.000 euro per zonnepaneelveld van 5 hectare!!!

Maart 2019
Bewustmaken Gemeenteraad van aanslag zonnepanelen op buitengebied 

Beste buurtbewoners,
Om een enigszins remmende werking op het ontwikkelen van zonnepaneelvelden in te stellen opperden wij reeds eerder bij Gemeente Best en ook bij andere instanties om de zogenaamde “1 op 2 regeling” toe te passen. De gemeente Best zou hierbij pas een vergunning voor plaatsing van zonnepanelen op de aangewezen grond moeten verlenen wanneer aanvrager aantoonbaar voor elk paneel op de grond er tevens 2 plaatst op daken, wanden, parkeerterreinen (overkappingen) etc.

Lees HIER onze argumentatie


2 Februari 2019
Aanmelden gesprek met Gemeente Aarlesche Erven

Beste buurtbewoners,

Het bewoners overleg, BOBAH, heeft al vele malen aan de gemeente gevraagd om een overleg samen met de bewoners en het BO over het uitbreidingsplan Aarlesche Erven. Omdat het plan Aarlesche Erven nog verder uitgewerkt gaat worden door de gemeente vinden wij als BO dat het hoogtijd is dat wij in dit plan participeren. De projectleider, Peter Goedhart, heeft toegezegd dat we een overleg kunnen organiseren.
De gemeente wil met een kleine groep huidige bewoners dit overleg voeren. Nu kunnen we nog dingen bespreken en is er nog een kans om dingen aan te passen in het plan Aarlesche Erven.

De gemeente wilde met een agenda het overleg voeren. Hiervoor kunnen jullie agendapunten aandragen. De datum gaan we via datumplanner plannen en misschien is er ook vooraf een overleg met de deelnemers nodig. Daarover houden we de aanmelders via de mail op de hoogte gehouden.

Heb je interesse om aan het overleg met de gemeente deel te nemen of wil je agendapunten inbrengen, stuur dan even een berichtje aan voorzitter@BOBAH.nl. Ken je iemand anders die graag deel wil nemen laat die zich dan ook aanmelden.

Alvast bedankt

Met vriendelijke groet
Theo Roche
Voorzitter BOBAH


1 Februari 2019
Visiestuk zonnepaneelvelden m.b.t. bestemmingsplan buitengebied

Zonnepanelen zijn nodig maar waar willen we die hebben: op de wei of op het dak?
Lees IN DIT DOCUMENT een visie daarop voor de gemeente en provincie.


Januari 2019
Introductie van onze voorzitter

Beste buurtbewoners.

Het is alweer een tijdje geleden dat er een nieuwsbrief is verschenen. Lieke de Groot (voorheen secretariaat) was door haar drukke praktijk niet meer in staat de nieuwsbrief te verzorgen. Ook Willemien Leijten is gestopt vanwege haar verhuizing. Gelukkig zijn er ook weer nieuwe mensen bijgekomen zoals je op de BOBAH site kunt zien (KLIK HIER).

Het zijn: Mark van Kemenade (Steeghse Velden), Laura van Haandel (Steeghse Velden) en Esther de Vaan (Voorheen Dijkstraten nu Aarle). Bovendien is Jan Teunissen aangetrokken ter ondersteuning in Klanbordgroep Groen. Zoals je ziet is er dus achter de schermen hard gewerkt.
De Gemeente Best en het GOEB zijn blij met de Bewoners overleggen, vooral ingegeven door de wet participatie die de gemeente Best verplicht de burger voortijdig te informeren over allerlei zaken die ons aangaan. Hier zitten we als BO dan ook bovenop. Wat erg belangrijk is om goed te kunnen functioneren, is een neutrale opstelling van de BOBAH voor zaken die door u worden aangedragen essentieel. We hebben daarvoor sinds onze oprichting doelstellingen geformuleerd die we nog steeds nastreven.

Verder is communicatie met u van groot belang om iets geregeld te krijgen. Daarom hebben we 8 januari een communicatiedeskundige van de gemeente Best uitgenodigd om met ons mee te denken over dit onderwerp tijden onze vergadering zodat we jullie nog beter ten dienste kunnen zijn. Communiceren met een brief die we rondbrengen is te tijdrovend, daarom voortaan alle nieuws direct te vinden op deze site en onze Facebookpagina.

Vertrouwend op jullie medewerking rest mij om u allen veel geluk en gezondheid toe te wensen in 2019.
Theo Roche
Voorzitter BOBAH


Januari 2019
Bestemmingsplan Buitengebied Best.

Op dit moment loopt bij de gemeente het project bestemmingsplan Buitengebied Best. Daarover willen wij u in dit nieuwsbericht graag informeren.
Reeds doorlopen stappen
In dit traject voor de actualisering van het bestemmingsplan voor het buitengebied van Best zijn in het kort al de volgende stappen al doorlopen:
• de ‘Structuurvisie buitengebied. Vitaal vooruitzicht. Samen doen!’ (vastgesteld 4 april 2016).
• De ‘Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied’ (vastgesteld 2 oktober 2017).
Beide documenten vormen de basis voor het bestemmingsplan en aanverwante beleidsstukken en zijn na een participatietraject vastgesteld door de gemeenteraad. U kunt deze stukken vinden op de website van de gemeente Best.

Als vervolg hierop vindt nu de vervolgstap in het traject plaats. Het bestemmingsplan en de aanverwante beleidsstukken worden als conceptstuk/voorontwerp vrijgegeven voor inspraak.
Om welke stukken gaat het?
In het kort gaat het om de volgende (beleids)stukken:

  1. Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Best.
  2. Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD).
  3. Beleid LandschapsInvesteringsRegeling (LIR).
  4. Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB).
  5. Beleid voor duurzame energie in het buitengebied.
  6. Quick scan cultuur historische waarden buitengebied.

Vrije inloopdagen en planning
De planning is dat de bovengenoemde stukken met ingang van woensdag 6 februari ’19 voor zes weken ter inzage komen te liggen, tot en met dinsdag 12 maart ’19.
In die periode zijn ook 2 vrije inloopdagen gepland. Op deze dagen kunnen wij samen met u laten zien hoe uw perceel in het voorontwerp van het bestemmingsplan is opgenomen en kunnen het plan en de overige stukken aan de hand van uw eventuele vragen toelichten.
De dagen zijn openbaar en vrij toegankelijk. Ze vinden plaats op de volgende data, tijden en locatie:
Maandag 11 februari ’19. In buurthuis Buurtvereniging Aarle, Kapellweg 26A, Best.
Woensdag 13 februari ’19. In buurthuis O.V.S., Steenovenseweg 1A, Best.
Graag tot dan!
Toine Baudoin
 


Januari 2019
Nieuwe lijst beschermde bomen vastgesteld

Op 13 november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de nieuwe Lijst beschermde bomen vastgesteld. Vanaf nu gelden, op basis van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) binnen en buiten de bebouwde kom dezelfde regels voor het kappen van bomen. Dit is de grootste verandering ten opzichte van de oude lijst

Wijziging vergunningplicht

In de bebouwde kom mocht u (op basis van de Apv) op eigen perceel zonder vergunning bomen kappen. Voor particuliere grondeigenaren buiten de bebouwde kom golden andere regels. Zij hadden wel een vergunningplicht voor het kappen van bomen. Door het besluit van het college komt dit verschil te vervallen. Voortaan geldt voor grondeigenaren van zowel binnen als buiten de bebouwde kom dat bomen zonder kapvergunning gekapt mogen worden.

Lijst beschermde bomen
Uitzondering op bovenstaande regel zijn de bomen die op de nieuwe Lijst beschermde bomen staan. Voor het kappen van deze bomen is wel een kapvergunning nodig. Op de Lijst beschermde bomen staan bomen die bijzonder zijn in een straat of een buurt. De boomeigenaren hebben deze bijzondere bomen al jaren met zorg onderhouden. Deze bomen verdienen extra aandacht. We streven naar een duurzaam behoud van waardevolle bomen in onze omgeving. De lijst beschermde bomen vindt u op https://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/7/6/7/3/lijst-beschermde-bomen.pdf .


Januari 2019
Aarlesche Erven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken bekend dat met ingang van woensdag 19 december 2018 tot en met dinsdag 29 januari 2019, tijdens openingstijden het ontwerpbestemmingsplan ‘Aarlesche Erven’, het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid ‘Aarlesche Erven’ en de concept beleidsregel ‘Welstandscriteria Aarlesche Erven’ kunnen worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Best. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal beschikbaar via de website van Ruimtelijke Plannen. Lees ter voorbereiding alvast op de website van de gemeente Best: https://www.gemeentebest.nl/bestemmingsplannen/NL.IMRO.0753.bpAarle

Dit is de reactie van onze gemeente op onze inspraak